چرا بعضی اوقات مخصوصا در تقویت کننده های کم نویز قبل از میکسر بجای دو خروجی تفاضلی از یکی از خروجی ها استفاده میکنند و بصورت تفاضلی استفاده نمیکنند؟