سلام

کسي ميدونه چطوري ميشه به اي نوع از led ها آدرس داد

کلا 4 تا پايه داره

که 2 تاش واسه آدرس هستش اما تست ميگيرم نميشه و سعي کردم با pwm بهش آدرس بدم اما...!!!

اينجوري https://www.youtube.com/watch?v=8B3-OyukRb4
:angry: :angry: :angry: :angry: