موتور های ac با رتور قفسی رو نمیشه با چرخاندن برق تولید کرد و موتور های dc که قطب هایش با سیم پیچ ایجاد میشه رو هم نمیشه و می مونه موتور هایی که قطب هاش اهنربا باشه و رتور سیم پیچی شده باشه که این نوع موتور ها بسیار کوچک و عملا اقتصادی نیست که به عنوان ژنراتور استفاده کرد