سلام دوستان
مدارساده ای که درزیرمیبینیدمدنظرمه
میخواهم درهرلحظه ای که خواستم خروجیشوروی صفرولت تنظیم کنم اون هم بافشاریک کلیدفشاری البته درمداری که میبینیداینکارباولومی که به پایه 3رفته میتونه تنظیم بشه امامن دنبال مداری جایگزین بجای این ولوم هستم که عملکردش بافشار کلیدفشاری باشه
لازمه که بگم ورودی مداربه صورت DC هست ومقدارشم حداکثربین0.5-تا0.5+ولت DCمیتونه تغییرکنه
اگه بخوام شفافترتوضیح بدم فرض کنیدکه خروجی مداردرحالتی که ورودی صفرولته روی صفرولت باشه حالاگه فرضابه ورودی0.3-ولت اعمال بشه خروجی اپ امپ مطمئناصفرولت قبل نیست ویااگه ورودی مثلا0.5ولت اعمال بشه مطمئناخروجی یک مقداردیگه است وهمینطوربرای بقیه موارد...
خوب مداری که مدنظرمه باید درهرلحظه ازکارمدارکه ورودی مقداری مشخص ومتفاوت بابقیه زمانهاست بتونه تنهابافشارلحظه ای کنیدفشاری خروجی مداررو روی صفرولت تنظیم کنه
http://uupload.ir/viewer.php?file=0nt6_t.bmp