سلام دوستان

اگه میشه راهنماییم کنید چطوری تو یه برنامه از دو تا کانال بخونم.

البته از روی فیلم آموزشی یه کد نوشتم که از دو تا ADC بخونم و روی LCD نشون بدم و باقی کارا، تا جایی که شد خیلی دست تو کدای اصلی نبردم که خرابکاری نکنم، اما وقتی کد رو به این صورت مینویسم که یه تابع ADC_Read تعریف میکنم با آرگومان Channel و یه بار 6 قرارش میدم و یه بار 7، اول با آرگومان 6 میخونه و سر خط فراخونی تابع با آرگومان 7 میمونه.
ینی دستورات تا این خط اجرا میشه current_value = ADC_Read(7); و دیگه اجرا نمیشه.


کد:
unsigned short ADC_Read(unsigned char channel)
{
 unsigned int i;
 //-----------------------------
 if (channel == 6)
   LPC_PINCON->PINSEL0 |= 2 << 6; /* p0.3 select as ADC0.6 */
 else if (channel == 7)
   LPC_PINCON->PINSEL0 |= 2 << 4; /* p0.2 select as ADC0.7 */ 
 
 LPC_SC->PCONP |= (1 << 12); // Enable power to AD block 
 LPC_ADC->ADCR |= 1<<channel; //select AD0.4 TO AD0.5 depend adc channel nomber
 LPC_ADC->ADCR |= 0x0100;  //  ADCLK is 12.5 MHz
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x10000; // BURST bit 1 << 16
 LPC_ADC->ADCR |= 0x200000; //Power up, 1 << 21
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x08000000; //Start conversion on a falling edge on the selected CAP/MAT signal.
          // 1 << 27
 //-----------------------------
 LPC_ADC->ADCR |= 0x01000000; // Start A/D Conversion
 do
 {
 switch (channel)
 {
 case 6:
  i = LPC_ADC->ADDR6; // Read A/D Data Register
 break;
 case 7:
  i = LPC_ADC->ADDR7; // Read A/D Data Register
 break;
 }
 }
 while ((i & 0x80000000) == 0); // Wait for end of A/D Conversion
 return (i >> 4) & 0x0FFF; // bit 4:15 is 10 bit AD value
}
 
 
int main (void) {
 
    unsigned short current_value;
    unsigned int l = 0;
    unsigned int r = 0;
    unsigned int m = 0;
    char h[100];
    char p[100];
 unsigned int n;
   LPC_GPIO0->FIODIR = ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10));
   LPC_GPIO0->FIOMASK = 0;
   LPC_GPIO0->FIOCLR = ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10));
   
   //LCD_4 BIT MODE
   lcd_init_4bit();
   SystemInit();
   command(0x01);
lcd_putsf(" NavaBehdasht 2 ");
 Delay(10000);
   command(0x01);
   command(0x0c);
 
while(1){
l=0;     
 
for(n=0;n<=10;n++)
{
Delay(1000);
current_value = ADC_Read(6);
 
 
l=l+current_value;
}      
l=l/10;
sprintf(h,"%i",l);
command(0x80);
lcd_putsf("L:  ");
command(0x82);      
lcd_putsf(h);
delay(11000);
 
 
r=0;
 
for(n=0;n<=10;n++)
{
Delay(1000);
current_value = ADC_Read(7);
 
 
r=r+current_value;
}      
r=r/10;
sprintf(p,"%d",r);
 
      
command(0x88);
lcd_putsf(" R:  ");
command(0x8b);      
lcd_putsf(p);
delay(11000);
 
m=l-r;
sprintf(p,"%i",m);
 
      
command(0xc0);
lcd_putsf(" Diff:  ");
command(0xc8);      
lcd_putsf(p);
delay(11000);
}
}
وقتیم به این صورت مینویسم و دو تا تابع تعریف میکنم یعنی یه تابع ADC_Read و یه تابع ADC_Read1 و هر کدومو جدا فراخونی میکنم هر دو رو میخونه ولی فقط یه بار، و حلقه بسته ای که گذاشتم که مرتب ADCها رو بخونم و بعد هر بار خوندن تو LCD نشون بدم این حلقه دیگه تکرار نمیشه.

کد:
unsigned short ADC_Read(unsigned char channel)
{
 unsigned int i;
 //-----------------------------
 if (channel == 6)
   LPC_PINCON->PINSEL0 |= 2 << 6; /* p0.3 select as ADC0.6 */
 else if (channel == 7)
   LPC_PINCON->PINSEL0 |= 2 << 4; /* p0.2 select as ADC0.7 */ 
 
 LPC_SC->PCONP |= (1 << 12); // Enable power to AD block 
 LPC_ADC->ADCR |= 1<<channel; //select AD0.4 TO AD0.5 depend adc channel nomber
 LPC_ADC->ADCR |= 0x0100;  //  ADCLK is 12.5 MHz
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x10000; // BURST bit 1 << 16
 LPC_ADC->ADCR |= 0x200000; //Power up, 1 << 21
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x08000000; //Start conversion on a falling edge on the selected CAP/MAT signal.
          // 1 << 27
 //-----------------------------
 LPC_ADC->ADCR |= 0x01000000; // Start A/D Conversion
 do
 {
 switch (channel)
 {
 case 6:
  i = LPC_ADC->ADDR6; // Read A/D Data Register
 break;
 case 7:
  i = LPC_ADC->ADDR7; // Read A/D Data Register
 break;
 }
 }
 while ((i & 0x80000000) == 0); // Wait for end of A/D Conversion
 return (i >> 4) & 0x0FFF; // bit 4:15 is 10 bit AD value
}
 
unsigned short ADC_Read1(unsigned char channel)
{
 unsigned int i;
 //-----------------------------
 LPC_PINCON->PINSEL3 = 3 << 28; /* p1.30 select as ADC0.4 */
 LPC_PINCON->PINSEL3 <<= ((channel-4)*2); //select AD0.4 & AD0.5 pin depend channel nomber
   
 LPC_SC->PCONP |= (1 << 12); // Enable power to AD block 
 LPC_ADC->ADCR |= 1<<channel; //select AD0.4 TO AD0.5 depend adc channel nomber
 LPC_ADC->ADCR |= 0x0100;  //  ADCLK is 12.5 MHz
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x10000; // BURST bit 1 << 16
 LPC_ADC->ADCR |= 0x200000; //Power up, 1 << 21
 //LPC_ADC->ADCR |= 0x08000000; //Start conversion on a falling edge on the selected CAP/MAT signal.
          // 1 << 27
 //-----------------------------
 LPC_ADC->ADCR |= 0x01000000; // Start A/D Conversion
 do
 {
 switch (channel)
 {
 case 4:
  i = LPC_ADC->ADDR4; // Read A/D Data Register
 break;
 case 5:
  i = LPC_ADC->ADDR5; // Read A/D Data Register
 break;
 }
 }
 while ((i & 0x80000000) == 0); // Wait for end of A/D Conversion
 return (i >> 4) & 0x0FFF; // bit 4:15 is 10 bit AD value
}
 
 
int main (void) {
 
    unsigned short current_value;
    unsigned int l = 0;
    unsigned int r = 0;
    unsigned int m = 0;
    char h[100];
    char p[100];
 unsigned int n;
   LPC_GPIO0->FIODIR = ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10));
   LPC_GPIO0->FIOMASK = 0;
   LPC_GPIO0->FIOCLR = ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10));
   
   //LCD_4 BIT MODE
   lcd_init_4bit();
   SystemInit();
   command(0x01);
lcd_putsf(" NavaBehdasht 2 ");
 Delay(10000);
   command(0x01);
   command(0x0c);
 
while(1){
l=0;     
 
for(n=0;n<=10;n++)
{
Delay(1000);
current_value = ADC_Read(6);
 
 
l=l+current_value;
}      
l=l/10;
sprintf(h,"%i",l);
command(0x80);
lcd_putsf("L:  ");
command(0x82);      
lcd_putsf(h);
delay(11000);
 
 
r=0;
 
for(n=0;n<=10;n++)
{
Delay(1000);
current_value = ADC_Read1(4);
 
 
r=r+current_value;
}      
r=r/10;
sprintf(p,"%d",r);
 
      
command(0x88);
lcd_putsf(" R:  ");
command(0x8b);      
lcd_putsf(p);
delay(11000);
 
m=l-r;
sprintf(p,"%i",m);
 
      
command(0xc0);
lcd_putsf(" Diff:  ");
command(0xc8);      
lcd_putsf(p);
delay(11000);
}
}

البته برنامه نه ارور میده و نه وارنینگ.