ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.






جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
 1. #1
  2009/02/24
  87
  0

  مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  سلام این کد مربوط به mmc هست نمیدونم ایرادش کجاست کسی میتونه ایرادشو بگه؟



  کد:
  #include <mega32.h>
   #include <stdio.h>
  // Alphanumeric LCD Module functions
  #include <alcd.h>
  
   #include "ff.h"
  
   #include <delay.h>
  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0xD8;
  disk_timerproc();
  
  }
  
  FATFS fs;  // Work area (file system object) for logical drive
  FIL ftest; 
  char buffer[20]; 
  
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
   unsigned int bw;   // File R/W count
  
  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;
  
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;
  
  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;
  
  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;
  
  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 7.813 kHz
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x05;
  TCNT0=0xD8;
  OCR0=0x00;
  
  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer1 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;
  
  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;
  
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x01;
  
  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRB=0x00;
  
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  
  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=0x00;
  
  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=0x00;
  
  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=0x00;
  
  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 8
  lcd_init(8);
  
  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
     lcd_puts("salam");delay_ms(5000);lcd_clear();
  
     f_mount(0,&fs);
     f_open(&ftest, "read.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
     f_read(&ftest,&buffer,15,&bw); 
     lcd_puts(buffer);delay_ms(5000);lcd_clear();
  while (1);
    
  }
 2. #2
  2007/08/02
  1,299
  808

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  این کد تست کن . 100% جواب میده . خودش یه فایل درست میکنه و یک متن داخلش میریزه و بعد فایل میبنده دوباره باز میکنه و متن نمایش میده
  [code=c]
  #include <mega32a.h>
  #define xtal 8000000
  #include <alcd.h>
  #include <sdcard.h>
  #include <ff.h>
  #include <delay.h>
  #include <stdio.h>

  FRESULT res;
  char path[]="0:/sepehr.txt";
  char text[]="I like CodeVisionAVR!";

  unsigned int nbytes;
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  TCNT0=0xB2;
  disk_timerproc();
  }

  void main(void)
  {
  FATFS drive;
  FIL file;
  int i;
  //unsigned char status;
  char buffer[50];

  // Timer Period: 9.984 ms
  TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
  TCNT0=0xb2;
  OCR0=0x00;
  TIMSK=0x01;
  #asm("sei&quot

  lcd_init(20);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("Init fat"
  while(f_mount(0,&drive)!=FR_OK) delay_ms(100);
  lcd_putsf(" OK"
  delay_ms(2000);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("open file"
  delay_ms(1000);
  lcd_clear();

  if ((res=f_open(&file,"0:/sepehr2.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE))==FR_OK)
  lcd_putsf("File created OK"
  else
  lcd_putsf("File created ERROR"
  delay_ms(1000);
  lcd_clear();

  if ((res=f_write(&file,text,sizeof(text)-1,&nbytes))==FR_OK)
  lcd_putsf(" bytes written ok "
  else

  lcd_putsf(" ERROR"


  delay_ms(1000);
  lcd_clear();

  f_close(&file);

  while ((f_open(&file,"sepehr.txt", FA_READ ))!=FR_OK) ;
  lcd_putsf(" OK"
  delay_ms(2000);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("read file"
  while (f_read(&file, buffer, 20, &i)!=FR_OK) ;
  lcd_putsf(" OK"
  delay_ms(100);
  lcd_clear();
  lcd_puts(buffer);
  f_close(&file);
  while (1)
  {
  // Place your code here

  }
  }
  [/code]


  این کد هم به روش سکتور عمل میکنه
  [code=c]
  #include <mega32.h>
  #include <delay.h>
  #include <spi.h>
  #include "sdcard.h"
  #include <alcd.h>

  char BUFFER[512];

  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  {
  // Reinitialize Timer1 value
  TCNT1H=0xD8F0 >> 8;
  TCNT1L=0xD8F0 & 0xff;
  // Place your code here
  disk_timerproc();
  }



  void main(void)
  {
  unsigned char status;
  DDRB=0xB0;

  TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
  TCNT1H=0xD8;
  TCNT1L=0xF0;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);

  // SPI initialization
  // SPI Type: Master
  // SPI Clock Rate: 2000.000 kHz
  // SPI Clock Phase: Cycle Start
  // SPI Clock Polarity: Low
  // SPI Data Order: MSB First
  SPCR=0x50;
  SPSR=0x00;
  lcd_init(16);

  #asm("sei&quot

  status=disk_initialize(0);
  /* clear the LCD */
  lcd_clear();
  /* display disk initialization result on the LCD */
  if (status & STA_NOINIT) lcd_puts("Disk init failed"
  else
  if (status & STA_NODISK) lcd_puts("Card not present"
  else
  if (status & STA_PROTECT) lcd_puts("Card write\nprotected"
  /* all status flags are 0, disk initialization OK */
  else lcd_puts("Init OK"
  /* wait 2 seconds */
  delay_ms(2000);
  lcd_clear();

  while (1)
  {
  disk_write(0,"buffer1",0,1);
  disk_write(0,"buffer2",1,1);
  disk_write(0,"buffer3",2,1);
  disk_read(0,BUFFER,0,1);
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts(BUFFER);
  delay_ms(1000);
  disk_read(0,BUFFER,1,1);
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts(BUFFER);
  delay_ms(1000);

  disk_read(0,BUFFER,2,1);
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts(BUFFER);
  delay_ms(1000);

  }
  }

  [/code]


  بر دوستان رفته چه افسوس میخوری
  ما هم مگر جواز اقامت گرفته ایم
 3. #3
  2009/02/24
  87
  0

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  the estimated data stack of 1314 byte exceeds the 512
  این اخطار و چکارش کنم؟
  ارور از کتابخانه هاش میگیره. کتابخانه هاشو هم میشه بفرستی؟
  ff.lib رو خطا گرفته.کتابخانه های fft رو از کجا بگیرم؟حدس میزنم به خاطر همین کتابخانه هاشه اذیت میکنه.
  این خطا رو گرفته
  Library error: C:\cvavr\lib\ff.lib(241): undefined member 'wflag'
 4. #4
  2007/08/02
  1,299
  808

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  من دیتا استک 1500 گزاشتم این خطا بر طرف شد
  باید بری قسمت Configure Project / Code Generator/Data Stack Size
  باید 1500 به بالا بزاری
  بر دوستان رفته چه افسوس میخوری
  ما هم مگر جواز اقامت گرفته ایم
 5. #5
  2009/02/24
  87
  0

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  از کتابخانه های خود کدویژن استفاده کردید؟ یا کتابخانه اضافه کردید؟
  کدوم ورژن کدویژن رو استفاده کردید؟
 6. #6
  2007/08/02
  1,299
  808

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  از کتابخانه خود کد ویژن استفاده کردم . ورژن 3.14
  البته با ورژن های دیگه هم تست کردم
  راستی شما توی قسمت
  Configure Project /Librare /mmc
  فعال کردین ؟؟؟
  بر دوستان رفته چه افسوس میخوری
  ما هم مگر جواز اقامت گرفته ایم
 7. #7
  2009/02/24
  87
  0

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  قسمت lcd,mmc رو فعال کردم اما خطا میده.حالا کدویژن و دوباره نصب کنم شاید مشکل اینه.
  ورژن 3.14 کجا میشه دانلود کرد؟ با کدوم ورژن ها تست کردید؟

  اضافه شده در تاریخ :
  روی کدویژن 3.12چک کردم ارور داد.چه کدویژنیو نصب کنم؟ورژن3.14رو از کجا میشه گرفت؟
 8. #8
  2007/08/02
  1,299
  808

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  ببین این پروژه کامله
  برات پ کردم ببین باز هم خطا میده

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  بر دوستان رفته چه افسوس میخوری
  ما هم مگر جواز اقامت گرفته ایم
 9. #9
  2009/02/24
  87
  0

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  سلام برنامه ای که دادید عالی جواب میداد اما با یک مشکل برخورد کردم من همون برنامه رو چندتا چیز اضافه کردم مثلا وقفه سریال ولی هیچ جای برنامه تغییر ندادم فقط بعضی قسمت ها رو فعال کردم که بعدا توش کد بنویسم ولی برعکس برنامه ای که دوست خوبمون فرستاد این برنامه قسمت ایجاد فایل و ایراد میگیره چند بار امتحان کردم ولی درست نشد که نشد :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: کسی میتونه بگه چرا برنامه ای که تو پست قبلی عالی جواب میده توی برنامه زیر جواب نمیده؟؟؟؟!!!!! فعال کردن بعضی از امکانات میکرو میتونه دلیلش باشه؟!!!
  کد:
  
  #include <mega32.h>
  
  
  #define xtal 8000000
  #include <alcd.h>
  #include <sdcard.h>
  #include <ff.h>
  #include <delay.h>
  #include <stdio.h>
  // Declare your global variables here
   
  FRESULT res;
  char path[]="0:/sepehr.txt";
  char text[]="I like CodeVisionAVR!";
  unsigned int nbytes;
  #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
  #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
  #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
  #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
  #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
  
  // USART Receiver buffer
  #define RX_BUFFER_SIZE 8
  char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
  
  #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
  unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
  #else
  unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
  #endif
  
  #if RX_BUFFER_SIZE < 256
  unsigned char rx_counter=0;
  #else
  unsigned int rx_counter=0;
  #endif
  
  // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  bit rx_buffer_overflow;
  
  // USART Receiver interrupt service routine
  interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
  {
  char status,data;
  status=UCSRA;
  data=UDR;
  if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   {
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
  #if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
  #else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
    {
    rx_counter=0;
    rx_buffer_overflow=1;
    }
  #endif
   }
  }
  
  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Get a character from the USART Receiver buffer
  #define _ALTERNATE_GETCHAR_
  #pragma used+
  char getchar(void)
  {
  char data;
  while (rx_counter==0);
  data=rx_buffer[rx_rd_index++];
  #if RX_BUFFER_SIZE != 256
  if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
  #endif
  #asm("cli")
  --rx_counter;
  #asm("sei")
  return data;
  }
  #pragma used-
  #endif
  
  // Standard Input/Output functions
  #include <stdio.h>
  
  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  TCNT0=0xB2;
  disk_timerproc(); 
  
  }
  
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  FATFS drive;
  FIL file;
  int i;
  //unsigned char status;
  char buffer[50];
  
  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
  
  // Port B initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
  
  // Port C initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
  
  // Port D initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
  
  // Timer/Counter 0 initialization
  // Timer Period: 9.984 ms
  TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
  TCNT0=0xb2;
  OCR0=0x00;
  TIMSK=0x01;
  #asm("sei")
  
  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer1 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Disconnected
  // OC1B output: Disconnected
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;
  
  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0<<AS2;
  TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;
  
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
  
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
  MCUCSR=(0<<ISC2);
  
  // USART initialization
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: On
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  // USART Baud Rate: 4800
  UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
  UCSRB=(1<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
  UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x67;
  
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // The Analog Comparator's positive input is
  // connected to the AIN0 pin
  // The Analog Comparator's negative input is
  // connected to the AIN1 pin
  ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
  SFIOR=(0<<ACME);
  
  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
  
  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
  
  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
  
  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);
  
  // Global enable interrupts
     
  lcd_init(20);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("Init fat");
  while(f_mount(0,&drive)!=FR_OK) delay_ms(100);
  lcd_putsf(" OK");
  delay_ms(2000);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("open file");
  delay_ms(1000);
  lcd_clear();
  
  if ((res=f_open(&file,"0:/sepehr2.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE))==FR_OK)
   lcd_putsf("File created OK");
  else
   lcd_putsf("File created ERROR");
  delay_ms(1000);
  lcd_clear();
  
  if ((res=f_write(&file,text,sizeof(text)-1,&nbytes))==FR_OK)
   lcd_putsf(" bytes written ok ");
  else
   
   lcd_putsf(" ERROR");
  
  
  delay_ms(1000);
  lcd_clear();
  
  f_close(&file);
  
  while ((f_open(&file,"sepehr2.txt", FA_READ ))!=FR_OK) ;
  lcd_putsf(" OK");
  delay_ms(2000);
  lcd_clear();
  lcd_putsf("read file");
  while (f_read(&file, buffer, 20, &i)!=FR_OK) ;
  lcd_putsf(" OK");
  delay_ms(100);
  lcd_clear();
  lcd_puts(buffer);
  f_close(&file);
  
  while (1)
    {
  
    }
  }
 10. #10
  2014/12/20
  3
  1

  پاسخ : مشکل با راه اندازی mmc و کتابخانه ff.h

  سلام
  من این کد رو نوشتم کامپایل میشه ولی وقتی میکرو رو شروع به کار میکنه آخرش error=3 میده
  مشکل کجاست؟
  /*******************************************************This program was created by the
  CodeWizardAVR V3.12 Advanced
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com


  Project :
  Version :
  Date : 2/4/2017
  Author :
  Company :
  Comments:




  Chip type : ATmega32A
  Program type : Application
  AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
  Memory model : Small
  External RAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *******************************************************/


  #include <mega32a.h>
  #include <ff.h>
  #include <delay.h>
  #include <stdio.h>


  // Alphanumeric LCD functions
  #include <alcd.h>




  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0x64;
  // Place your code here
  disk_timerproc ();
  }


  // SPI functions
  #include <spi.h>


  FRESULT res;
  char init;
  FATFS drive;
  FIL file;
  char buffer[16]="ERROR";
  unsigned int bytes;
  /*flash char *flash error_msg[]={"FR_DISK_ERR","FR_INT_ERR","FR_INT_ERR","FR_NOT_READY","FR_NO_FILE","FR_NO_PATH","FR_INVALID_NAME","FR_DENIED",
  "FR_EXIST","FR_INVALID_OBJECT","FR_WRITE_PROTECTED","FR_INVALID_DRIVE","FR_NOT_ENABLED","FR_NO_FILESYSTEM",
  "FR_MKFS_ABORTED","FR_TIMEOUT"};*/
  void error(FRESULT res)
  {
  if ((res >= FR_DISK_ERR) && (res <= FR_TIMEOUT))
  {
  sprintf(buffer,"Error= %d",res);
  lcd_puts(buffer);
  }
  /* stop here */
  while (1);
  }
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here




  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
  PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (1<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);


  // Port B initialization
  // Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
  // State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
  PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);


  // Port C initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
  PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);


  // Port D initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
  PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);


  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 15.625 kHz
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  // Timer Period: 9.984 ms
  TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
  TCNT0=0x64;
  OCR0=0x00;


  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer1 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Disconnected
  // OC1B output: Disconnected
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;


  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0<<AS2;
  TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;


  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0);


  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
  MCUCSR=(0<<ISC2);


  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);


  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // The Analog Comparator's positive input is
  // connected to the AIN0 pin
  // The Analog Comparator's negative input is
  // connected to the AIN1 pin
  ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
  SFIOR=(0<<ACME);


  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);


  // SPI initialization
  // SPI Type: Master
  // SPI Clock Rate: 1000.000 kHz
  // SPI Clock Phase: Cycle Start
  // SPI Clock Polarity: Low
  // SPI Data Order: MSB First
  SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
  SPSR=(0<<SPI2X);


  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);


  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 3
  // D5 - PORTA Bit 4
  // D6 - PORTA Bit 5
  // D7 - PORTA Bit 6
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);


  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  PORTB.4=0;
  delay_ms(1000);




  //******** mount ***********


  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  res=f_mount (0,&drive);
  if(res==FR_OK)
  { lcd_puts("mount success");
  delay_ms(3000);
  }
  else
  error(res);




  //********Disk initialize**********
  /*lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  init=disk_initialize (0);
  if(init==STA_NOINIT)
  lcd_puts("init error");
  else
  lcd_puts("init success");
  delay_ms(3000);
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  init=disk_status (0);
  if(init==STA_NOINIT)
  lcd_puts("STA_NOINIT");
  else if(init==STA_NODISK)
  lcd_puts("STA_NODISK");
  else if(init==STA_PROTECT)
  lcd_puts("STA_PROTECT");
  delay_ms(3000);*/




  //******** open ***********
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  res=f_open(&file,"0:/test.txt",FA_READ);
  if(res==FR_OK)
  { lcd_puts("open success");
  delay_ms(3000);
  }
  else
  error(res);




  //******** read ***********
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  res=f_read(&file,buffer,8, &bytes);
  if(res==FR_OK)
  {
  lcd_puts("read success");
  delay_ms(3000);
  }
  else
  error(res);




  //******** close ***********
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  res=f_close(&file);
  if(res==FR_OK)
  {
  lcd_puts("close success");
  delay_ms(3000);
  }
  else
  error(res);


  while (1)
  {
  // Place your code here
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_clear();
  lcd_puts(buffer);
  delay_ms(3000);
  }
  }


نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

 1. کتابخانه راه اندازی سون سگمنت مثل آب خوردن
  توسط liamplm1382 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2016/01/26, 17:57
 2. راه اندازی کتابخانه pff.h در اتمل استادیو
  توسط saeedmcu در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2016/01/07, 18:44
 3. مشکل در راه اندازی T6963C توسط کتابخانه خود codevision
  توسط meysam_b در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2013/03/17, 13:12
 4. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2008/08/08, 00:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •