قیمتش مهم نیست .اگه تو خونه دارین میخرم. 1 یا 2 تا بیشتر نمی خوام.