من ميخوام در مورد انواع مختلف رله ها و اصولا نحوه کار رله بدونم(ساختمان رله)
کسي ميتونه کمک کنه؟