سلام بچه ها روي هيت سينک زماني که بخواهيم led را نصب کنيم چه کارهايي بايد انجام داد(بجز خمير)؟مستقيم بايد نصب کرد يا روي هيت سينک بايد سمباده کشيده شود ؟