در صداي انتقالي ازsim900با وجود بکارگيري خازنهاي پيشنهادي ديتا شيت بازم پارازيت هست.کسي راحلي ندارد؟