سلام من برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM رو تازه شروع کردم. برنامه زیر رو در keil 5 نوشتم اما error میده. لطفا اگر کسی میدونه مشکلش کجاست راهنمایی کنه. ممنون

#include "LPC13xx.h"

int main(void){

LPC_GPIO3->DIR = 0B0001;
LPC_GPIO3->DATA |= 0B0001;

return 0;
}


اروری که میده :

Build target 'Target 1'

compiling main.c...

main.c(6): error: #65: expected a ";"

LPC_GPIO3->DIR = 0B0001;

main.c(7): error: #65: expected a ";"

LPC_GPIO3->DATA |= 0B0001;

main.c(10): warning: #1-D: last line of file ends without a newline
}

main.c: 1 warning, 2 errors

".\Objects\GPIO.axf" - 2 Error(s), 1 Warning(s).

Target not created.

Build Time Elapsed: 00:00:01