با سلام
ی بردار داریم ک مینیمم های محلی رو بدست اوردم . الان یه ماتریس دارم ک شماره درایه رو مشخص میکنه و یه ماتریس دیگ ک مقدار مینیمم ها رو مشخص میکنه.چطور میتونم 3 عدد کوچکترو با مختصاتشون مشخص کنم ؟

jmin=0;
jmax=0;

for j=2:length(graycon)-1

if (graycon(j) jmin=jmin+1;
min_index(jmin)=j;
min_value(jmin)=graycon(j);
q(1,jmin)=j;

end;
end;