سلام دوستان
من دارم آی پی کور فیلتر fir رو توی ise استفاده میکنم ولی هیچ خروجی ای نمیده! یعنی خروجیش همیشه صفره
اول یه ورودی ساده میدادم که از یک شروع میشد و همینطور افزایش پیدا میکرد و بعد یه سیگنال رو تبدیل به هگز کردم و با استفاده از یه فایل .txt . دستور $readmemh خوندم ولی خروجی همچنان صفره
کسی قبلا با این ip core کار کرده؟ اگه کمکم کنید واقعا ممنون میشم چون هیچ مرجعی هم نیست که ازش کمک بگیرم
module FIR_tb;

// Inputs
reg clk;
reg [11:0] data_in;
reg [11:0] d_in [0:198];
integer index;
// Outputs
wire [11:0] data_out;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
main_FIR uut (
.clk(clk),
.data_in(data_in),
.data_out(data_out),
.rfd(rfd),
.rdy(rdy)
);

initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
data_in = 0;
$readmemh("C:\detout_hex.txt",d_in);
index = 0;end

// Wait 100 ns for global reset to finish
always @(clk)
begin
clk <= #25 ~clk;
//data_in = data_in + 12'b000000000001;
if (rfd)
begin
data_in = d_in[index];
index=index+1;
end
end


endmodule