با درود خدمت دوستان
من به یک پاکی تاکی نیاز دارم که بتونه بین دو نفر که یکی در عمق 200 متری چاه و دیگری در بالای چاه
ارتباط برقرار کنه
کسی میتونه در مورد ساخت این واکی تاکی به من کمک کنه