سلام یه توضیحی میدید کدوم گرایش بهتره و این پردیس خود گردان شهریش ترمی چنده حدودا ؟!
من با 21000 الکترونیک و 13000 پزشکی و مکاترونیک (اخرین رتبه مجاز28000) چیزی میارم ؟! مجازی بزنم یا غیرانتفاهی یا پردیس ؟! کدوم گرایش خوبه ؟ مدار مجتمع ، افزاره های میکرو ، دیجیتال ...