سلام
مختصری از چند دستگاه اندازه گیری

http://rapidshare.com/files/149316891/________________________________.rar.html

منابع تغذيه ولتاژ
آوومتر عقربهآ*اي
آوومتر ديجيتالي
دستگاههاي مولّد سيگنال
پلهاي اندازهآ*گيري
اسيلوسكوپ
دستگاه كروتريسر
سيميلاتور تلفن
مدار گسترده راديو
برد آموزشي ديجيتال
مدار گسترده آنتن مركزي

ایـــــــــــــــــــــــ ــــــمان