سلام دوستان از شما راهنمایی میخوام خیلی ضروریه
من ترم آخرم و پروژه ترازوی دیجیتال رو درست کردم برنامه وطرحشو در اینترنت گرفتم
فقط من به جای لودسل 3 کیلو یه 40 کیلو گذاشتم الان هر چی رو برنامه کار میکنم جواب نمیده لطفا راهنمایی کنید اینم برنامش
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc = Input
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , _
Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
Config Lcd = 16 * 2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Enable Interrupts
Enable Adc
Dim I As Byte
Dim X As Single
Dim W As Word
Dim A As Single
Dim B As String * 4
Main:
Cls
Cursor Off
Home
Lcd "Tarazoo Digital"
Wait 1
Cls
Home
Lcd "LOADING .. "
Lowerline
For I = 0 To 15
Locate 2 , I
Lcd " * "
Waitms 90
Next
Do
Cls
Home
W = Getadc(5)
X = W / 204.6
X = X * 2400
A = Int(x)
Lcd "LOAD = "
Lowerline
Lcd " " ; A ; " g"
Waitms 90
If A = 0 Then Portb = 0
If A > 1 And A < 700 Then
Set Portb.4
Elseif A > 701 And A < 1400 Then
Set Portb.3
Elseif A > 1401 And A < 1900 Then
Set Portb.2
Elseif A > 1901 And A < 2900 Then
Set Portb.1
End If
Loop
End