سلام
من می خوام پاسخ دستور at -command رو که با میکرو می فرستم دریافت کنم . من از کد زیر استفاده می کنم ولی پاسخ به درستی دریافت نمیشه . و باید دو بار دستور رو ارسال کنم تا پاسخ فعلی دریافت بشه . وقتی هم دو دستور رو پشت سر هم می فرستم فقط دستور اول دو بار تکرار می شود .

کد:
 case 12: 
       Serial3.print("AT+CCLK?");
       delay(200);
       Serial3.println();
       
       Identification_sim();
        for(int cv=0;cv<70;cv++) {
         Serial.print(response[cv]);
         if('\r'==response[cv]) break;
        }
        Serial.println();


       goto Menu;
       //===========
       case 15:
        Serial3.print("AT+CSQ");
        delay(200);
       Serial3.println();
       
       Identification_sim();
       
        for(int cv=0;cv<70;cv++) {
         Serial.print(response[cv]);
         if('\r'==response[cv]) break;
        }

void Identification_sim(){


for(int i=0;i<200;i++) {
 
 if(Serial3.available()>0) {
  response[i]=Serial3.read();
 }
 
}


 }
  

        Serial.println();