سلام دوستان
من روی پروژه قفل الکترونیکی با ماژوا اثر انگشت کار میکنم اثر انگشت ها بر روی ماژول ذخیره کردم و برنامه نویسی انجام دادم میخوام وقتی انگشت بر روی ماژول قرار میگیره در حافظه ذخیره کنه که نام شخص در فلان تاریخ و ساعت .برای این کار از ماژول ساعت DS3231 و ماژول SD کارت استفاده کردم در مدارم ولی در برنامه نویسی مشکل دارم و نمیدوم باید چیکا کنم این متن برنامه است لطفا کمکم کنید و برنامه رو کامل کنید و منو راهنمایی کنید .ممنون
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#if ARDUINO >= 100
#include <SoftwareSerial.h>
#else
#include <NewSoftSerial.h>
#endif
LiquidCrystal lcd(8, 9,10, 11, 12, 13);
int getFingerprintIDez();

// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
#if ARDUINO >= 100
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
#else
NewSoftSerial mySerial(2, 3);
#endif

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
void setup()
{

Serial.begin(9600);
Serial.println("fingertest");
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("FingerTest");
pinMode(5,OUTPUT);
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);

if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
} else {
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1);
}
Serial.println("Waiting for valid finger...");
}
// OK success!

p = finger.image2Tz();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image converted");
break;
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
default:
Serial.println("Unknown error");
return p;
}

// OK converted!
p = finger.fingerFastSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Found a print match!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
Serial.println("Communication error");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
Serial.println("Did not find a match");
return p;
} else {
Serial.println("Unknown error");
return p;
}

// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
}

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
uint8_t p = finger.getImage();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

p = finger.image2Tz();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

p = finger.fingerFastSearch();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(finger.fingerID);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(2000);
return finger.fingerID;
}