سلام
برای ساخت یک بردنیاز به یک spartan6 و prom اون دارم همچنین برای برقراری اون با کامپیوتر از ای سی CY7C64225 استفاده کرده ام که اون هم تو سایتی نتوانستم پیدا کنم. اگر دوستان نام مغازه ای که این قطعات را دارد بدهند لطف بزرگی کرده است.