جزوهي رياضي عمومي2
دانشگاه صنعتي شريف
استاد مربوطه: آقاي شهشهاني

فهرست مطالب:
فضاي حقيقي n بعدي
زير فضاهاي مستوي
ضرب داخلي و هندسه ي اقليديسي
نگاشت هاي خطي
حجم و دترمينان
خم هاي هموار
تابع هاي جند متغييري
مجموعه هاي تراز
پيوستگي و حد
مشتق و تقريب خطي
ميدان گراديان
مشتق هاي پاره اي مرتبه بالا
نقاط بحراني
توابع ضمني
قضيه تابع وارون
بهينه سازي
انتكرال چندگانه
رويه هاي هموار
آناليز برداري

جزوه تايپ شده و به صورت فايل pdf مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=681