كسي مي تونه بهم در رابطه با القاي بار الكتريكي به مولكول ها كمك كنه؟ مثلا h2so4 رو كاري كرد كه بار مثبت پيدا كرده و بتونه جذب بار منفي بشه