سلام آقا اون طور که من فهمیدم ماکزیمم فاصله ارسال نمونه های مشابه USR-wifi232-T ،دویست متره.اینم همین طوره؟