سلام یه ترانسفورماتور جوش دارم فقط یک برق ورودی داره و یه سیم پیچ ثانویه جوش برای کم کردن آمپر برای تغییر جوش چکار کنم

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

/tmp_24276_IMG_20160904_191700305829094.jpg