با سلام
در سیمولینک متلب با چه مکانیزمی میتونم در زمانهای مختلف بار نامی رو اعمال کنم؟
باید ابتدا در 0.12 ثانیه یک سوم بار نامی، در 0.18 ثانیه بار نامی به مبدل اعمال شود و هم چنین در فاصله زمانی 0.3 تا 0.4 ثانیه یک بار نامتعادل اعمال شود.