سلام دوستان
من دنبای یک سنسور حساس به بدن مرده یا حساس به گوشت می گردم
کسی میتونه من رو راهنمایی کند