--------------------------------------------------------------------------------

مدار فرماني و قدرتی طراحي كنيد كه با فشار شستي استارت موتور راستگرد و با رها كردن شستي استارت موتور چپگرد شود.