اگه میشه اموزش کامل پروگرام کردنش رو بزار من انجام دادم تصویر میومد قاطی واتی بود
دکمه ها کار نمیکرد.