1. سلام . دستور dfilt.delay درمتلب را می خواهم در octave اجرا کنم اما این تابع تعریف نشده است.
  2. چگونه می توانم این تابع را پیاده سازی کنم. تشکر