سلام
من در برنامه ای در keil که با زبان سی نوشته میشه یک قسمتی برام مبهم بود
اگه دوستان بتونند راهنمایی کنند بینهایت سپاس
کد:
/* Configure the data bus and Control bus as per the hardware connection */
#define LcdDataBusPort   LPC_GPIO2->FIOPIN
#define LcdControlBusPort  LPC_GPIO2->FIOPIN

#define LcdDataBusDirnReg  LPC_GPIO2->FIODIR
#define LcdCtrlBusDirnReg  LPC_GPIO2->FIODIR

#define LCD_D4   4
#define LCD_D5   5
#define LCD_D6   6
#define LCD_D7   7

#define LCD_RS   0
#define LCD_RW   1
#define LCD_EN   2/* Masks for configuring the DataBus and Control Bus direction */
#define LCD_ctrlBusMask ((1<<LCD_RS)|(1<<LCD_RW)|(1<<LCD_EN))
#define LCD_dataBusMask  ((1<<LCD_D4)|(1<<LCD_D5)|(1<<LCD_D6)|(1<<LCD_D7))

/* local function to generate some delay */
void delay(int cnt)
{
  int i;
  for(i=0;i<cnt;i++);
}

/* Function send the a nibble on the Data bus (LCD_D4 to LCD_D7) */
void sendNibble(char nibble)
{
  LcdDataBusPort&=~(LCD_dataBusMask);          // Clear previous data
  LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x00) & 0x01) << LCD_D4);
  LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x01) & 0x01) << LCD_D5);
  LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x02) & 0x01) << LCD_D6);
  LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x03) & 0x01) << LCD_D7);
}


/* Function to send the command to LCD. 
  As it is 4bit mode, a byte of data is sent in two 4-bit nibbles */
void Lcd_CmdWrite(char cmd)
{
  sendNibble((cmd >> 0x04) & 0x0F); //Send higher nibble
  LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_RS); // Send LOW pulse on RS pin for selecting Command register
  LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_RW); // Send LOW pulse on RW pin for Write operation
  LcdControlBusPort |= (1<<LCD_EN); // Generate a High-to-low pulse on EN pin
  delay(1000);
  LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_EN);
البته من یک قسمت های ابتدایی رو هم در کد بالا اوردم چون قسمت هایی برای تعریف بود
ولی قسمتی که برای من مبهمه 5 خط اخره