باسلام



دوستان کسی با پرینترهای حرارتی موجود در فروشگاه ECA کار کرده؟