تابع تبدیل این مدار رو نیاز دارم کسی میتونه منو راه نمایی کنه