سلام
کتابی با محتوای قطعات برق از معرفی تا کاربرد و شکل وجود داره...مباحثی که مهندس برق باید بدونه....