من مطابق دستور در برد هدر lpc1768 usb ,,usboot را فعال کردم و فایل bin جدید را جایگزین فایل firmware.bin کردم ولی بعد از خاموش و روشن کردن برد دوباره فایل firmware.bin آمد بالا در صورتی که من با برنامه ریزی cdc انتظار پورتcom داشتم