کسی میدونه به چه دلیلی ماژولهای ask rxb با ask dra چرا اینقدر اختلاف قیمت دارند؟
یکی 2500 هست اونیکی 10500 !!