سلام
من روی lpc1768 کار میکنم وبا توابع cmsis برنامه می نویسم
من میخوام با دستور UART نرخ نمونه برداری ADC رو در صورت لازم عوض کنم
وقتی این کار رو می کنم ADC متوقف میشه
آیا فقط یه بار میشه ADC رو تنظیم کرد؟
توضیح بیشتر:
من این تابع رو فراخوانی می کنم ومقدار وارد شده از طریق UART رو میریزم توش
adc_configuration(temp_data);
این تابع اینه:
void adc_configuration(uint32_t data)
{
ADC_Init(LPC_ADC, data);
ADC_IntConfig(LPC_ADC, ADC_ADINTEN4, ENABLE);
ADC_ChannelCmd (LPC_ADC , 4 , ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, (0x01));
ADC_StartCmd(LPC_ADC,ADC_START_NOW);
}
وقتی توی MAIN برای بار اول این تابع رو فراخوانی نکنم
بار اولی که با UART مقدار می فرستم جواب میده
ولی دفعات بعدی نه
چه باید بکنم؟!!