سلام.
از دوستانی که با مدلsmd این میکرو کار کردن
لطفا آدرسی که تهیه اش کردن را پیام بدن.
مدل dipاش همه جا هست ولی مدل smd اش را من که نتونستم پیدا کنم.
با سپاس