کسی تا حالا با SDADC این میکرو کار کرده؟ پهنای باند ورودی آن چه قدر است؟