سالهاست که عادت کرده اید که یک بلندگو را با یک جعبه کلاسیک مورد استفاده قرار دهید و بدین ترتیب پترن ایجاد صدا کاملا یک سویه و در جهت جلو است .monopole بودن الگوی صدا تا حدی باعث رضایت شنونده می گردد .ولی رزنانس در جعبه و نیز انعکاس های دیوارها و اشیا در فضای مقابل بلند گو نیز به شنوایی ما اضافه می گردد.cabinet colorations نیز عاملی است که به صدا تحمیل می شود .ایا تا به حال به بلند گوهایی بدون جعبه فکر کرده اید؟
Open Baffle نام سیستمی است در طراحی و ساخت بلند گو بدون کاربرد جعبه های کلاسیک.و اگر خواستید ob ها را به مجموعه hifi منزل خود اضافه کنید شرطش ان است که حد اقل 5 میلیون هزینه کرده و همچنین بتوانید توضیحاتی در فیزیک صدا و ایجاد پترن dipole که گویای وجود صوت در دو منطقه جلو و عقب بلند گو است به میهمان تعجب زده تان بدهید.