سلام
میخواهم mq 2 را به اردوینو وصل کنم اما ۶ پایه است یعنی ماژول ندارد . چه کار باید کنم ؟
مقاومت می خواهد ؟ حداقل چند بگیرم ؟