آیا میشه برای تعیف قطعه جدید از footprint های موجود در Library ها استفاده کرد؟ اگر میشه چطوری؟ منظورم برای قطعاتی است که پایه های مشابه ولی Pinout متفاوت دارند.