در قسمت ج مقاومت دینامیکی به چه شکل محاسبه شده که 1/80k بدست اومده، ممنون از جوابی که میدید