سلام دوستان با SIM800 چطور بفهمیم طرف را که شماره اش را گرفته ایم گوشی را برداشته ؟ و سوال دومم هم این هست که چطور میتونم تن را بخونم یعنی وقتی اون طرف مقابل دکمه های روی گوشی را فشار میده من چطور اون دکمه ها را بخونم؟