خوب کاش توضیح میدادی که به چه شکل تا بقیه هم استفاده کنند.مرسی