دستور کار آزمایشگاه مدارات مجتمع خطی

دانشگاه تربیت معلم سبزوار
دكتر هادي صدوقي يزدي

فهرست آزمايش ها:
آز اول: تعيينnoise aragine براي مدارinverter
آزدوم: شبكه ي مقاومتيladder
آزسوم: بررسي عملكردdac0806IC
آزچهارم: بررسي عملكردADC0803/4IC
آزپنجم:بررسي عملكردTL494IC
آزششم:بررسي عملكرد مبدل هاي جريان به واتاژ
آزهفتم: بررسي عملكرد مبدل هاي ولتاژ به جريان
آزهشتم: بررسي عملكرد فيلتر هاي فعال
آز نهم: برررسي عملكرد مدارهاي لگاريتم و آنتي لگاريتم گير

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=656