نام کتاب : Arduino Development Cookbook

نویسنده :Cornel Amariei

تعداد صفحه : 246

حجم فایل : 3.40MB
سرفصل ها:

فصل 1: Power on – Arduino Basics
فصل 2: Blinking LEDs
فصل 3: Working with Buttons
فصل 4: Sensors
فصل 5: Motor Control
.
.
فصل 7: Digital Communication with Arduino
فصل 8:Hacking

کلیدواژه برای بازکردن فایل :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت