نام کتاب : Make Getting Started with Sensors – Measured Arduino

نویسنده : Kimmo Karvinen & Tero Karvinen

تعداد صفحه : 140

حجم فایل : 3.1MB
سرفصل ها:

فصل 1: Sensors
فصل 2: Basic Sensors
فصل 3: Sensors and Arduino
فصل 4: Sensors and the Raspberry Pi

کلیدواژه برای بازکردن فایل :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت