نام کتاب : Android Programming for Beginners

تعداد صفحه : 698

حجم فایل : 5.2MB

سرفصل ها:

فصل 1: The First App
فصل 2: Java – First Contact
فصل 3: Exploring Android Studio
فصل 4: Designing Layouts
.
.
فصل 28: Threads, Touches, Drawing, and a Simple Game
فصل 29:Publishing Apps
فصل 30:Before You Go

کلیدواژه برای بازکردن فایل :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت