سلام
ثانیه شمار RTC میکرو LPC1768 چجوری فعال میشه؟؟؟
ثانیه و دقیقه و ساعت و.......رو LCD نمایش داده میشه اما ثانیه شمار ثابت هست