برای کاربرد خاصیت وارون پذیری سیستم ها مقاله ای تحقیقی اگه کسی داشت برام بفرسته یا بگذاره رو سایت ممنون میشم............... :wow:
ایـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمان